CZEN

Slovník pojmů

7RP

Sedmý rámcový program (7.RP) je příležitostí pro vědeckovýzkumné projekty, vědeckou spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků. Disponuje částkou 54,585 mld. euro a pokrývá léta 2007-2013. Od roku 2014 bude na tento prestižní program navazovat 8.RP - HORIZON 2020 s rozpočtem okolo 80 mld. euro.

Absorpční kapacita

Absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU.

Adicionalita

Adicionalita jeden ze základních principů politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je zajistit, aby zdroje EU nenahrazovaly národní rozpočty členských zemí. Vždy existuje dohoda mezi EU a členským státem o celkové výši veřejných výdajů, kterou musí členská země v daném plánovacím období udržovat. Cílem a smyslem je především doplňovat, nikoli nahrazovat národní zdroje.

Alokace

Alokace je objem finančních prostředků určený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v rámci operačního programu, případně pro daný stát, pro příslušný cíl regionální politiky, pro určitý operační program či konkrétní výzvu.

Brownfield

Brownfield je nevyužívaná, zchátralá či ekologicky postižená nemovitost, která ztratila své původní využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využívání je podporována z fondů EU.

Certifikace uskutečněných výdajů

Certifikace je získání ujištění o tom, že nastavené řídicí a kontrolní systémy zajišťují řádné finanční řízení a že jsou při implementaci dodržovány předpisy EU a ČR vztahující se k poskytování pomoci ze strukturálních fondů. Výsledkem certifikace je zpracování žádosti o platbu platebního orgánu Evropské komisi.

De minimis

De minimis představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami "de minimis" poskytnutými jednomu příjemci za dobu předchozích tří let přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR.

EIA

EIA (posouzení vlivu projektu na životní prostředí) - viz zákon č. 100/2001 Sb., v novelizovaném znění zákon č. 93/2004 Sb. Základním významem EIA je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy připravovaných záměrů (staveb, činností a technologií) na životní prostředí a formulovat tak opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí.

Erasmus+

Erasmus+ je nový program EU v rámci období 2014-20 pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který má být zahájen v lednu. Tento sedmiletý program má zlepšit dovednosti a zaměstnatelnost a přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

Evropské strukturální a investiční fondy je pojem pro 2014-20. Jedná se o dva strukturální fondy: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF/EFRR), Evropský sociální fond (ESF), dále o Fond soudržnosti (CF/FS), Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD/EZFRV) a Evropský námořní a rybářský fond (EMFF/ENRF). Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem přispěly k naplňování strategie EU 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

Fond solidarity EU

Fond solidarity EU byl založen po záplavách, které v srpnu roku 2002 zpustošily střední Evropu. Jeho pomoc je určena členským i přistupujícím státům, které jsou postiženy velkou přírodní katastrofou (konkrétně katastrofy, při nichž jsou odhadované škody vyšší než 0,6% HDP postiženého státu). Úkolem EUSF je poskytnutí rychlé a flexibilní finanční pomoci, ale také preventivní opatření proti těmto přírodním katastrofám.

Gruntvig

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání.

HORIZON 2020

HORIZON 2020 je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém pro období 2014 – 2020 s navrhovaným rozpočtem 80 mld. €, který nahradí všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – 7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce Horizont 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.

Investiční pobídky

Investiční pobídka je podpora zavádění nebo rozšiřování výroby ve státem definovaných oblastech. Pobídky jsou nabízeny bez rozdílu českým i zahraničním investorům. Investor (nově příchozí i stávající) může získat slevu na dani z příjmů po dobu 10 let, má možnost čerpat hmotnou podporu na vytváření pracovních míst, školení a rekvalifikaci nebo pomoc ve formě převodu pozemků a související infrastruktury za zvýhodněnou cenu. Projekt může dále získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů.

Investiční projekt

Investiční projekty jsou zaměřeny zejména na výstavbu a nákup nemovitostí, nákup nových strojů a technologií atd. Jde tedy o pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, se kterým projekt dále pracuje.

Jean Monnet

Program Jean Monnet je součástí Program celoživotního učení a zaměřuje se na podporu výuky, výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských institucí.

Komunitární programy

Skupina programů, která nespadá pod strukturální fondy EU, slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských i kandidátských států EU. Jsou financovány z rozpočtu EU. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, informační společnosti a mnoha dalších. V programovacím období 2007—2013 se jedná např. o tyto programy: 7 rámcový program pro vědu a výzkum, LLP, Kultura 2007, Mládež v akci, Media 2007, LIFE+ atd.

LEADER

Metoda LEADER podporuje komunitně vedený místní rozvoj a která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

LLP

Program celoživotního učení - zaveden rozhodnutím Evropského Parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006, které vstoupilo v platnost dne 14.12.2006. Rozpočet programu činí 6,97 miliard EUR na 7 let trvání programu.

Nadační fondy v ČR

V České republice působí řada větších společností, které aktivně spravují vlastní nadační fondy. V těchto fondech lze žádat o finanční a věcnou podporu na nejrůznější účely. Podporované bývají jak investiční tak neinvestiční projekty.

Národní dotace

Jednotlivé subjekty mohou využívat řadu národních dotačních možností. De facto každé ministerstvo či kraj vypisují nejrůznější výzvy zacílené na různé cílové skupiny. Dané finanční možnosti a pravidla realizace projektů bývají poměrně často pro běžné realizátory projektu ukryté.

Neinvestiční projekt

Neinvestiční projekt je zaměřen na tzv. měkké aktivity, tj. například vzdělávání, rekvalifikace, poskytování sociálních služeb, organizace volnočasových aktivit atd.

Nesrovnalosti

Nesrovnalosti představují porušení pravidel ES nebo českých právních norem, kterými je upravováno využívání prostředků EU, a to úmyslné i z nedbalosti. Nesrovnalostí se tedy rozumí každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů EU poskytnuty České republice a dále poskytnuty konečným příjemcům a konečným uživatelům.

Norské fondy

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU - Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království - Fond Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský fond. Cílem je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru. Šanci mají jak vědecké tak investiční projekty.

Nová zelená úsporám

Program je realizován v období 2013-20. Dotace mohou získat vlastníci jak soukromých tak i veřejných budov. Nejvíce bude podporována revitalizace a rekonstrukce stávajících budov, ale část peněz je určena i novostavbám nízkoenergetických domů.

Operační program

Operační program je základním strategickým dokumentem pro konkrétní tématickou oblast (např. životní prostředí), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Středočeský), který zpracovávají členské země EU. V OP jsou podrobně popsány cíle a priority, popis typových aktivit, na které je možné čerpat prostředky ze SF. Definování jsou také možní příjemci podpory.

OP Rybářství 2014-20

OP Rybářství 2014-20 je zaměřen na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční akvakultury v ČR.

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, má pomáhá v rozvoji venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. V praxi má šanci získat dotaci na zemědělské i nezemědělské činnosti fyzická osoba či podnik na území menších obcí.

Programovací období

EU realizuje cíle své regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. ČR absolvovala zkrácené programovací období v letech 2004-2006 a nyní ukončuje období 2007—2013. Strategické dokumenty pro období 2014-20 se právě nyní připravují na úrovni MMR-EK.

Projekt

Projektem v kontextu fondů EU se rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.

SEA

SEA je moderním nástrojem pro environmentální optimalizaci plánů, programů a koncepcí, které mohou mít významné vlivy na životní prostředí. Cílem strategického posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní komplexní informace o možném vlivu zamýšlených aktivit na životní prostředí.

Strategické plány

Strategické plánování představuje velmi důležitý nástroj regionálního rozvoje. Strategický plán se uplatňuje na všech (samo)správných úrovních. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje na bázi slaďování jednotlivých zájmů tak, aby daná územní jednotka prosperovala jako celek. Strategický plán sestavuje zpravidla větší skupina autorů s různým odborným zaměřením. Doba sestavování plánu je přibližně půl roku až rok, u komplikovaných plánů může být i delší.

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy jsou nástrojem politiky hospodářské a sociální soudržnosti k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti.

Studie proveditelnosti

(angl. Feasibility Study) je nejkomplexnějším popisem a nejvyšším stupněm analýzy projektu a investičního záměru. Studie proveditelnosti má prokázat, zda navrhovaný projekt má opravdu pro investora smysl a zda neohrozí jeho stabilitu.

Synergická vazba

Synergická vazba je věcná vazba mezi dvěma projekty předloženými ve dvou OP stejným nebo dvěma žadateli, jejichž současné, resp. bezprostředně návazné působení má potenciál přinést vyšší efekt ve srovnání se součtem efektů každého z projektů realizovaného odděleně.

Veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka hrazená ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu krajů, měst a obcí, tedy z veřejných prostředků. V případě veřejných zakázek je třeba přísně dbát na dodržování velmi specifických předpisů při zadávání veřejných zakázek.

Zálohová platba

Zálohová platba může být uplatňována příjemci u vybraných projektů neziskového sektoru na začátku realizace projektu. Důvodem je snaha o zvýšení schopnosti žadatelů z neziskového sektoru spolufinancovat své projekty.

Zvýhodněné úvěry a záruky

Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí možnost zvýhodněných úvěrů a záruk. Tato zvýhodnění jsou smysluplná zejména pro podnikatele a municipality.